na stránke sa pracuje....


 • Klinicko-psychologická diagnostika
  • Diagnostika a diferenciálna diagnostika psychického stavu /celková aj čiastková/
  • Diagnostika psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní
  • Diagnostika psychického vývinu a stavu dieťaťa za účelom posúdenia pripravenosti na vstup do školskej dochádzky
  • Diagnostika pre posudkové účely (invalidný dôchodok a pod.)

  • Psychologické poradenstvo
   • Poradenstvo pre jednotlivcov a rodiny podľa objednávky

  • Psychoterapia
   • Psychoterapia zahŕňa intenzívnu psychologickú intervenciu a cielenú psychoterapeutickú činnosť v naliehavých prípadoch osobnostných, vzťahových a iných psychologických problémov. Jedná sa o liečbu s cieľom nápravy duševného stavu a zvýšenia kvality života jednotlivca.
   • Cieľové skupiny: adaptačné poruchy, úzkostné a neurotické, stresom podmienené poruchy, afektívne poruchy, psychotické ochorenia, mentálna retardácia (nácvik žiadúceho správania), Poruchy správania u detí a dospievajúcich, sexuálne dysfunkcie, syndróm látkovej a nelátkovej závislosti, poruchy príjmu potravy, manželské a rodinné problémy, poruchy spánku, chronické somatické poruchy, poruchy osobnosti a iné.